Algemene handelsvoorwaarden

Artikel 1: Inleidende bepaling

Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende handelsvoorwaarden steeds van toepassing bij be-Security bvba, en de medecontractant, klant of opdrachtgever verklaart deze te kennen en te aanvaarden.

Artikel 2: Geschillenbeslechting

Alle geschillen zullen definitief beslecht worden door de Rechtbanken te Brussel.

Artikel 3: Offertes

Al onze aanbiedingen/offertes zijn enkel en alleen informatief en kunnen niet als bindend beschouwd worden. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden en lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt be-Security bvba het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Artikel 4: Annulering

Bij annulering door de medecontractant, klant of opdrachtgever van de bestelling of uitvoeringsovereenkomst, zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 30 % van de waarde van de bestelling of van de uitvoeringsovereenkomst, tenzij be-Security bvba kan aantonen dat de geleden schade hoger is.

Artikel 5: Levering en termijnen

De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn benaderend en binden be-Security bvba niet. Het overschrijden ervan kan geen aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding of tot de uitvoering van eender welke andere sanctie, noch tot ontbinding van de overeenkomst.

De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen dan geschiedt zij op het commerciële adres van be-Security bvba.

Artikel 6: Gebreken

De levering van goederen of materialen en inontvangstneming ervan door de medecontractant, klant of opdrachtgever bevrijdt be-Security bvba voor zichtbare gebreken overeenkomstig artikel 1642 van het Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst wordt gesloten met uitdrukkelijke ontlasting van be-Security bvba van haar vrijwaringplicht overeenkomstig artikel 1643 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7: Verzending

Alle goederen reizen volledig en op risico van de medecontractant, klant of opdrachtgever, zelfs bij francoverzending.

Artikel 8: Klachten

Alle klachten dienen toe te komen op de maatschappelijke zetel van be-Security bvba , binnen de 8 dagen na de uitvoering der prestaties, per aangetekend schrijven. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de medecontractant, klant of opdrachtgever de geleverde goederen en/of de uitvoering der prestaties volledig in zijn geheel aanvaard heeft.

Artikel 9: Betalingswijze

Alle betalingen dienen toe te komen op de maatschappelijke zetel van be-Security bvba , netto-contant zonder korting, voor de vervaldag op de factuur vermeld. Bij gebreke aan vermelding geldt contante betaling.

Artikel 10: Nalatigheidsintrest

Rekeningen die niet betaald werden op de gestelde en/of overeengekomen vervaldag, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsintrest van 0.8% per maand. Elke begonnen maand geldt als een volledige maand.

Artikel 11: Wanbetaling

Bij niet-betaling van de factuur op de overeengekomen vervaldag, zal bovendien, als schadevergoeding voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals administratiekosten, beheers- en opvolgingskosten van het dossier) het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 15% van de hoofdsom, met een minimum van 125 EUR en een onbeperkt maximum, onverminderd de intrestkosten. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintrest en de eventueel invorderbare procedurekosten en is eisbaar van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling (art. 1147 en 1162 B.W.)

Artikel 12: Schuldopeising

Door het niet betalen van een factuur op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan be-Security bvba naar eigen goeddunken de uitvoering van lopende opdrachten geheel of gedeeltelijk opschorten.

Artikel 13: Schuldvernieuwing en betalingskosten

Het aanvaarden van wissels of andere betalingsdocumenten zal nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden. Bank-, verdiscontering- of betalingskosten van welke aard ook, zijn steeds ten laste van de medecontractant, klant of opdrachtgever.

Artikel 14: Overmacht

Wanneer be-Security bvba ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behouden zij het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Artikel 15: Ontbinding van rechtswege

Be-Security bvba behoudt het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen.

Artikel 16: Eigendomsoverdracht en terugvordering

Alle bestelde of verkochte goederen, producten of artikelen blijven steeds eigendom van be-Security bvba tot na volledige betaling ervan.

Bij gedeeltelijke of gehele wanbetaling of na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, of in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de medecontractant, klant of opdrachtgever, kunnen alle goederen, producten of artikelen op eender welk ogenblik integraal teruggenomen worden door be-Security bvba waarbij de medecontractant, klant of opdrachtgever de kosten voor deze terugname verschuldigd zal zijn, verhoogd met de schadevergoeding zoals deze omschreven is in artikel 10 en 11.

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

The european commission provides a platform for online dispute resolution (OS) which is accessible at https://ec.europa.eu/consumers/odr. We are not obliged nor willing to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.

Update rond het Corona virus (COVID-19)

Beste klant, Momenteel verkeren we met ons allen in een moeilijke tijd. Geruststellend is dat onze beveiliging daar geen hinder van ondervindt. Om de dienstverlening optimaal te houden blijven we telefonisch en per mail bereikbaar. Werken zoals installaties, uitbreiding, grote herstellingen en onderhoud worden momenteel uitgesteld tot half april. Mocht u een dringend probleem hebben met uw installatie dan zal de nodige interventie ingepland worden. Bij interventies wordt contact met de klant vermeden en worden de nodige maatregelen genomen om het werk veilig uit te voeren. Wij blijven steeds bereikbaar om toekomstige werken te bespreken, afspraken te maken voor uitvoering van de werken, enz… Met de huidige communicatiemiddelen kunnen we u zelfs verder helpen om een offerte uit te werken. Ons volledig team wenst u het allerbeste voor de komende periode en hopen u snel terug van dienst te mogen zijn. Met vriendelijke groet, Daniel Simoens info@be-security.com Tel 024608556